Politivedtækt for Røros Bergstad
1908


Allerede i 1850 fikk Røros Tinglag egen sorenskriver og politimester. Her er et utdrag av politivedtektene:
 

§ 3

Ingen maa uten fyldestgjørende grund banke paa port, dør eller vindu, ringe paa port- eller dørklokke eller foreta lignende handlinger, hvorved beboerne forstyrres.

§ 5

Kjælkeaking og "sklier" skal være forbudt paa offentlig gate, liksom politiet kan forby ski- og skøiteløpen.

§ 6

Ingen maa paa offentlig fortaug bære, trække eller paa anden maate føre med sig gjenstande, saasom større byrder eller større kurver, haandvogner, slæder, trillebør o.lign., som kan være til hinder for færdselen, eller som utsætter de forbigaaende for ulempe. Ljaaer eller andre gjenstande, som let kan forvolde skade, maa kun bæres paa kjørebanen paa saadan maate, at skade ikke kan befrygtes.

§ 13

I bergstadens gater maa der ikke kjøres eller rides hurtigere end smaat trav. Ut og ind ad porter eller andre utkjørsler til gaten maa der kun kjøres og rides i skridt. Kjøring eller ridning paa fortaug er forbudt.

§ 16

Ved læskjøring maa ingen del av lasten slæpe på kjørebanen eller rage saa langt ut, at færdselen hindres. Heller ikke maa der læses saaledes, at nogen del av lasten spildes underveis.

§ 17

Cykkelridning paa offentlig gate maa ikke foregaa med større hastighet end for kjørende bestemt, og maa ikke foregaa paa fortaug. Enhver cykkel skal være forsynt med bremseapparat.

§ 18

Hunder, som viser sig biske eller glubske, skal holdes bundet eller være forsynt med forsvarlig mundkurv.

§ 19

Hunder skal holdes inde i tiden mellem kl. 11 aften og kl. 6 morgen saaledes, at de ikke ved giøen kan forstyrre omgivelsernes nattero.

§ 25

Ingen maa uten politiets tilladelse gaa omkring og opføre musik eller forevise kunster og severdigheter.

§ 33

Overstaaende bestemmelser skal være gjeldende for Røros bergstad eller for det terri-torium i og ved bergstaden, for hvilket ved kgl. resolution av 6. aug. 1852 den almin-delige bygningslovs bestem-melser er gjort gjældende, dog saaledes at Røros jern-banestation med tilhørende tomt i sin helhet blir at henregne til det territorium, for hvilket vedtægten gjøres gjældende.

Bilde: Dagens politilokaler i ærverdige lokaler i Bergmannsgata.

 

 

Oppdatert 25.12.13. © Gunnar Rugelsjøen